PRAKTIJK  VOOR BEWUSTWORDING 

 I N S I G H T

 

___________________

1 Inleiding

Aan het consulteren van mensen, afgezien van wat er in de wet is bepaald, worden voorwaarden en grenzen gesteld. Deze hebben tot doel de zorgvuldigheid te waarborgen hoe er met de cliënt en zijn gegevens omgegaan wordt. Eén en ander wordt in deze gedragscode uiteen gezet. Waar in het onderstaande gesproken wordt over hij of hem dient te worden verstaan hij/zij dan wel hem/haar. Als er gesproken wordt over De Praktijk voor Bewustwording INSIGHT, verder te noemen PvB INSIGHT, dan wordt daar mee bedoelt de consultant

Wim Snoek.

2 Algemeen

2.1 Deze gedragscode heeft uitsluitend betrekking op de astrologische consulten gedaan door de PvB INSIGHT alsmede op de aangeboden workshops.

2.2 In geval van mogelijke onduidelijkheid tussen de in deze code vastgelegde verantwoordelijkheden en de wet, houd de PvB INSIGHT zich aan deze code. Als er een conflict is prevaleert de wet.

2.3 Wanneer een cliënt meent dat wordt gehandeld in strijd met deze code, brengt hij dit onder de aandacht van consultant om zo samen te trachten eerst een oplossing in de informele sfeer te bewerkstelligen. Kan langs deze weg geen oplossing bereikt worden, dan zal in overleg gezocht worden naar een onafhankelijk advies van een derde partij.

3 Integriteit

3.1 De PvB INSIGHT betracht integriteit in de uitoefening van de consultaties en aanvaard verantwoordelijkheid voor haar functioneren en het daarbij behorende gedrag.

3.2  Dat functioneren zal niet beïnvloed worden door persoonlijke problematiek.

3.3 De PvB INSIGHT erkent en respecteert de menselijke verscheidenheid en vermijd elke vorm van discriminatie.

3.4 PvB INSIGHT is zich bewust van werkelijke en toegeschreven verschillen in macht tussen consultant en de cliënt en maakt hiervan tijdens of na beëindiging van de  consulterende relatie geen misbruik van.

4 Vakbekwaamheid

4.1 PvB INSIGHT houd haar kennis op astrologisch en psychologisch gebied op peil. Indien nodig kan en zal advies gevraagd worden bij deskundigen binnen of buiten het astrologische en psychologische vakgebied.

5 Consultatie

5.1 De PvB INSIGHT levert astrologische interpretaties. Hoewel deze een therapeutisch effect kunnen hebben, worden deze niet met die bedoeling gemaakt.

5.2 De PvB INSIGHT verduidelijkt de mogelijkheden en de beperkingen op haar site. Voorafgaand aan een consult wordt mondeling dan wel schriftelijk of via media informatie verstrekt over prijs, duur en werkwijze. 

5.3 PvB INSIGHT vermijd binnen de consultrelatie vormen van contact met en handelen ten aanzien van de cliënt die de grenzen van deze relatie te buiten gaan.

5.4 PvB INSIGHT onthoud zich van stellige uitspraken over derden op basis van de horoscoop van de cliënt.

5.5 Astrologische informatie over een derde mag uitsluitend worden gegeven na bij voorkeur schriftelijke toestemming van de betrokken persoon. Het is niet toegestaan om op eigen initiatief astrologische gegevens over derden te verkrijgen, tenzij het bekende persoonlijkheden betreft wier gegevens kunnen worden ontleend aan algemeen toegankelijke bronnen.

5.6 PvB INSIGHT handelt t.a.v. consulten met jongeren de volgende regels:

Als jongeren beneden 16 jaar zelf een consult aanvragen, geldt dat de ouder of voogd
hiervoor toestemming moeten geven.

Als ouders een consult aanvragen voor hun kinderen boven de 12 jaar, dienen zij dit
vooraf mee te delen aan het betreffende kind en als ouder (s) zelf onderdeel van het consult te willen zijn. 

Als ouders een consult aanvragen voor kinderen onder de 9 jaar dan zal alleen astrologische informatie worden verstrekt over de relatie van de betreffende ouder(s) tot het kind.

5.7 De PvB  INSIGHT bezigt tegenover cliënten begrijpelijke taal. Specifiek astrologische terminologie wordt vermeden en als ze toch gebruikt worden wordt dat aan de cliënt verduidelijkt.

5.8 Het consult is gericht op en gaat uit van de vraagstelling van de cliënt die deze van tevoren schriftelijk heeft geformuleerd. De verantwoordelijkheid voor te maken keuzen van een cliënt na een consult ligt bij de cliënt.

5.9 In het consult worden geen stellige en concrete voorspellingen gedaan, noch wordt gewag gemaakt van een schijnbaar onontkoombaar lot. Met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen worden slechts tendensen aangegeven en of verwachtingen uitgesproken. 

5.10 In het medische consult worden geen medische diagnoses gesteld en worden er geen voorspellingen over het verloop van een ziektebeeld gegeven en zal consultant zich onthouden van medisch therapeutisch handelen en adviseren. Alsmede worden handelwijzen vermeden die cliënt in conflict kan brengen met bestaande wettelijke regelingen op dit gebied.

5.11 Wanneer verschillen in leeftijd, geslacht, taal, cultuur, etniciteit, nationaliteit, politieke opvatting, religie, seksuele oriëntatie of sociaal economische status het consult aanzienlijk bemoeilijken zal de PvB INSIGHT de cliënt verwijzen of hij vraagt
hulp van een ter zake deskundige.

6 Geheimhouding

6.1 De PvB INSIGHT houd zich aan de wettelijke regels met betrekking tot de privacy.

6.2 Slechts die persoonlijke gegevens van de cliënt worden vastgelegd die voor het consult noodzakelijk zijn. Persoonlijke gegevens worden zodanig opgeslagen dat deze voor onbevoegden niet toegankelijk zijn.

6.3 Indien de cliënt dit verlangt, dienen na het consult diens persoonlijke gegevens te worden vernietigd.

6.4 Indien informatie over een cliënt voor andere doeleinden dan een consult wordt gebruikt, mag dat alleen gebeuren met toestemming, bij voorkeur schriftelijk, van de cliënt. De informatie dient daarbij zodanig te worden gemanipuleerd dat identificatie van de cliënt niet mogelijk is.

6.5 Informatie over een cliënt zal pas aan derden beschikbaar gesteld worden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt.

7 Nazorg

7.1 De PvB INSIGHT verplicht zich na een consult ter beschikking te zijn en bereikbaar te blijven voor vragen ontstaan door het consult en eventuele passende zorg te verlenen of te regelen bij derden.